O nas

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa jest organizacją pozarządową, powstałą w kwietniu 2015 roku. Celem Fundacji jest reprezentowanie interesów samorządu terytorialnego w Polsce, szerzenie samorządności i społeczeństwa obywatelskiego, profesjonalizacji zarządzania w samorządzie terytorialnym, prowadzenia debaty o przyszłości samorządu terytorialnego, społeczeństwa obywatelskiego i administracji publicznej. Założycielami Fundacji jest zespół Profesorów uczelni krakowskich – wybitnych specjalistów z dziedziny ekonomii, prawa i zarządzania.

Radę Fundatorów tworzą:

 • prof. dr hab. Mirosław Stec – profesor nauk prawnych. Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • prof. dr hab. Grażyna Prawelska – Skrzypek – profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Kierownik Katedry Metod i Technik Zarządzania w Sektorze Publicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji UJ.
 • prof. dr hab. Krzysztof Surówka – profesor ekonomii i finansów publicznych. Prorektor ds. Kształcenia i Studentów oraz Dziekan Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wykładowca Collegium Medicum UJ. Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Podstawowymi celami działania Fundacji są:

 • wszechstronna działalność na rzecz prowadzenia i wspierania działalności administracji publicznej: rządowej i samorządowej
 • prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym m.in. wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • wspieranie działalności organizacji pozarządowych
 • działalność na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, organizacji publicznych, pozarządowych i przedsiębiorstw
 • prowadzenie i wspieranie działań służących rozwojowi dialogu społecznego i obywatelskiego, jako narzędzia budowania społeczeństwa obywatelskiego
 • wspieranie realizacji polityk publicznych na różnych poziomach i obszarach
 • wspieranie inicjatyw obywatelskich i samorządowych
 • wspieranie współpracy międzysektorowej
 • wspieranie rozwoju regionalnego
 • wspieranie rozwoju rynku pracy
 • wspieranie innowacyjności, w szczególności na rzecz rozwoju gospodarczego
 • rozwój gospodarki w różnych jej branżach
 • upowszechnianie nowych technologii
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Podstawowe obszary działalności merytorycznej Fundacji to:

 • samorząd terytorialny
 • zarządzanie strategiczne
 • profesjonalizacja funkcjonowania administracji publicznej, w tym szczególnie samorządowej
 • przedsiębiorczość oraz rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw
 • społeczeństwo obywatelskie
 • polityka społeczna, w tym edukacja, kultura, ekonomia społeczna.

Działalność merytoryczna Fundacji realizowana jest poprzez:

 • Komisje Izby: Zarządzania, Prawa, Finansów Publicznych
 • Edukację, w tym seminaria, szkolenia, kursy, konferencje
 • Konsulting i doradztwo
 • Projekty
 • Badania i analizy.

Fundacja MIS swoje działania realizuje w formule Nauka-Praktyka. Stanowi więc swego rodzaju katalizator współpracy pomiędzy sferą praktyki i nauki, realizując przy tym swego rodzaju „laboratorium przyszłości samorządowej w Polsce”.

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
(nr 2.12/00153/2015), a także Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) (nr 12434).